Какво е ” Акт за установяване на административно нарушение” и “Наказателно постановление”?

КАТ съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН) като отнема контролния талон. Актът за нарушението заменя контролния талон, но само за срок от 1 месец от издаването му.

Освен възраженията при съставяне на акта, в тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него. Това се прави чрез съответния орган, съставил акта, до по-горестоящия административен орган. Той може да го потвърди или да го отмени. Предимството на подаденото възражение е, че може по-горестоящият орган да отмени издадения акт и да не се стига до издаване на наказателно постановление. Потвърждението се изразява в издаване на наказателно постановление. При връчване на това постановление и доброволно плащане на глобата контролният талон се връща веднага.

Наказателното постановление може да се обжалва пред съда в седемдневен срок от връчването му чрез органа, който го е издал. Необжалваните наказателни постановления подлежат на изпълнение. Ако е обжалвано обаче, тогава съдът може да отмени наказанието, да го намали, да го потвърди, но не може в никакъв случай да го увеличи.

При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш също подлежи на обжалване. В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на МВР. Освен това в 14-дневен срок от получаването му може да се подаде и жалба.


← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top