Какво е “упълномощаване”?

Упълномощаването е правно действие, с което едно лице (упълномощител) овластява друго (пълномощник) да извърши от негово име и за негова сметка определени действия. Последиците от извършваните действия възникват направо за представлявания (упълномощителя).
Упълномощаването може да бъде срочно и безсрочно. Относно определени пълномощни има допълнително изискване за нотариална заверка на подпис и/или съдържание. Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му или с отказа на пълномощника, както и при смърт или поставянето под запрещение на упълномощителя или пълномощника, а ако те са юридически лица – с тяхното прекратяване.

← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top