Средства за защита на длъжника

Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба. Също така може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, върху което не може да бъде извършено такова действие съгласно законовите разпоредби (несеквестируемост). Отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението също може да се обжалва. Длъжникът може да обжалва и постановлението за разноските. Независимо от горните действия, длъжникът има и други средства за защита:

Молба за спиране на дело

Съгласно законовите разпоредби длъжникът (физическо лице) има право да иска спиране на изпълнителното производство, ако внесе 30% от вземането и поеме писмено задължение за внесе остатъка на месечни вноски по 10% .

Молба вдигане на запор

Длъжникът има право да иска вдигането на запор от банкова сметка, по която получава трудовото възнаграждение, пенсия, парични обезщетения и помощи за безработица, неработоспособност, майчинство и други, изплащани от Национален Осигурителен Институт.

Молба за отлагане на опис

Молба за спиране с възражение

← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top