Нова спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и Великобритания

Нова спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и Великобритания

Comments Off on Нова спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и Великобритания

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, приложима от 01.01.2016 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2016 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2016 г.

До края на 2015 г. по отношение на горепосочените данъци са приложими разпоредбите на старата СИДДО между България и Великобритания (подписана в Лондон на 16 септември 1987 г., обн. в ДВ., бр. 8 от 29 януари 1988 г., попр. в ДВ., бр. 12 от 12 февруари 1988 г.), която прекратява своето действие от 01.01.2016 г.

Считано от 01.01.2016 г. местните лица на Великобритания, които реализират доходи от източник в България, могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. Следва да се има предвид, че новата СИДДО с Великобритания въвежда облагане с данък при източника за някои видове доходи, които са били освободени от такова облагане на основание разпоредбите на старата СИДДО.

Издадените до 31.12.2015 г. становища за наличие на основания за прилагане на старата СИДДО между България и Великобритания няма да имат действие по отношение на доходите, реализирани на или след 01.01.2016 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top