Нови правила при прехвърлянето на фирма

Нови правила при прехвърлянето на фирма

Comments Off on Нови правила при прехвърлянето на фирма

Приети са нови правила  относно прехвърлянето на фирма

registering-business-company

В “Държавен вестник”, брой 105 от 30.12.2016 г. са обнародвани нови правила, които предвиждат, че търговско дружество може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Досега търговско дружество можеше да се прехвърли само с нотариална заверка на подписите. Това означава, че ако например притежавам едно ЕООД и искам да го прехвърля на друг човек, вече няма да е достатъчно да сключа с другото лице договор за продажба и нотариусът да завери само подписите ни, а ще трябва да бъдат заверени и подписи и съдържанието на договора, като заверяването следва да бъде направено едновременно.

Аналогично прехвърлянето на дружествени дялове ще се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно като се вписва в търговския регистър.  Досега действащата уредба приемаше прехвърляне само с нотариална заверка на подписите.

Нови правила са въведени и при взимане на решения на Общото събрание на ООД отнасящи се до:

  • приемане и изключване на съдружници;
  • даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
  • избиране на управител;
  • вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

 като се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Предвидено е също, че решения на общото събрание са нищожни, ако са приети в нарушение на тази форма.

Нови правила в тази връзка има и в Търговския закон, съгласно които длъжностното лице по регистрацията вече ще проверява дали документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система на нотариусите и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система.

Също следва да се отбележи, че в горепосочените случаи нотариална заверка на подписи и съдържание не може да бъде направена от кмет или кметски наместник на населено място, в което няма нотариус. Това означава, че само нотариус може да завери подпис и съдържание на документ, който се отнася до прехвърляне на дружествен дял или на търговско предприятие.

Ако Ви предстои прехвърляне на дружествени дялове на Вашата фирма, можете да се доверите на услугите на Jurist.bg: Прехвърляне на дружествени дялове

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top