Нови такси за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Нови такси за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Comments Off on Нови такси за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

NGO - Bulgaria - Jurist.bG- Registration

Размерът на таксите за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще намалеят от 2 до 4 пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията.

Това предвижда публикуваното от Министерство на правосъдието днес за обществено обсъждане Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Постановлението е в изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Намаляването на държавните такси е във връзка и с промените в Закона за юридическите лица със стопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които вписването на  ЮЛНЦ ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г. Важно да отбележим е, че няма да се дължи държавна такса за пререгистрацията. В момента първоначалното регистриране на  юридически лица с нестопанска цел се извършва с нарочен регистър към съответно компетентния окръжен съд по седалището им. Последващо задължение за всички ЮЛНЦ в момента е регистрацията в регистър БУЛСТАТ, а за тези с обществено полезна дейност е необходима и регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност.

След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по вписванията в страната, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище. Ще има възможност заявленията да се подават и по електронен път, като таксата за това ще е с 50% по-ниска, спрямо тази за подаване на гише.

С влизането в сила на ЗЮЛНЦ регистрацията на ЮЛНЦ ще се осъществява на принципа „на едно гише”, в единен централизиран уеб – базиран електронен регистър, който ще може да предоставя комплексни електронни услуги. В този случай отпада и заплащането на държавните такси за вписване в регистър БУЛСТАТ. Именно тези облекчения ще доведат до значително занижаване на таксите.

Източник: http://www.justice.government.bg/117/13747/

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top