Облекчени процедури при осиновяване предвиждат промени в Семейния кодекс

Облекчени процедури при осиновяване предвиждат промени в Семейния кодекс

Comments Off on Облекчени процедури при осиновяване предвиждат промени в Семейния кодекс

jurist.bg_family law

Разкриване на тайната на осиновяването, ограничаване на възможността за разсиновяване, облекчена процедура при националното осиновяване, съдът да определя съвместно упражняване на родителски права и режима на пътуване на децата при развод, въвеждане на  настойничество и попечителство за деца бежанци, влезли в страната без родители – това са само част от промените в Семейния кодекс (СК), представени днес на съвместна пресконференция от министъра на правосъдието Екатерина Захариева и от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Текстовете са подготвени от работна група в Министерството на правосъдието, в която взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Държавна агенция „Архиви“, Комисията за защита на личните данни и адвокатурата. Промените са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МП и в портала strategy.bg.

   „По сега действащия закон тайната на осиновяването може да отпадне само със съдебно решение при „важни обстоятелства“, за които обаче няма дефиниция – обясни правосъдният министър Екатерина Захариева. – Процедурата по разкриване на тайната на осиновяването вече преминава към междуведомствен съвет в Министерството на правосъдието, пред когото ще се подават молбите. Решенията на съвета ще бъдат обжалвани по съдебен ред.“
В момента, за да узнаят кои са техните биологични родители, осиновените трябва да водят дела с години пред окръжния съд, допуснал осиновяването. А практиката сочи, че  в повечето случаи, съдът отказва да предостави информация, дори когато мотив е здравословното състояние на осиновения или съмнение за кръвосмешение. Информацията за произхода на осиновения включва съхранените по делото за осиновяване данни за: имена, дата на раждане, причини за предприемане на мярка за закрила, основания за осиновяване и здравословно състояние на осиновения. Правата на биологичните родители се гарантират, като се въвежда тяхно изрично писмено съгласие за разкриване на техните лични данни.
Текстовете предвиждат задължение за осиновителите да информират осиновения за осиновяването на възможно най-ниска възраст, по подходящ начин и в зависимост от индивидуалните му особености. „Така се защитават интересите на децата. За съжаление осиновините деца в момента разбират за това често в тийнейджърска възраст – от недоброжелателен съсед или роднина“, обясни министърът на правосъдието Екатерина Захариева. Тя уточни, че в Наказателния кодекс остава текста за злонамереното разкриване на осиновяването.
Отпада възможността за разсиновяване, като се премахва текстът осиновени и осиновители да имат право да искат прекратяване на осиновяването поради  тежко провинение от едната страна или при наличие на обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновителя и осиновения. Остава възможността разсиновяване да се иска от прокурор, дирекция „Социално подпомагане“ или министъра на правосъдието само в изключителни случаи в интерес на детето.
„Още в съдебното решение за развод ще се определят мерките за пътуване на детето в чужбина“, обяви още министър Екатерина Захариева. В момента, когато единият от родителите желае да пътува с детето зад граница или когато детето иска да пътува само със съученици на екскурзия например, но един от родителите не е съгласен, родителите сезират съда. Практиката показва, че тези дела, които се решават по общия исков ред, продължават дълго във времето и стават безпредметни, тъй като  исканото пътуване е пропуснато, докато съдът се произнесе. Сега този въпрос може да бъде решен още при определянето на родителските права и местоживеенето.
При развод съдът да определя упражняването на родителските права не само на един от родителите, но и от двамата родители съвместно, е разписано още в проекта. Сега тази възможност съществува само ако родителите постигнат споразумение по въпроса за упражняване на родителските права и местоживеенето на детето.
В сега действащия кодекс има установена минимална разлика от 15 г. между осиновяващ и осиновител, но няма максимална, а предложението в новите текстове е тя да е 50 г. „Почти навсякъде по света има такава практика – така се осигуряват дълготрайни грижи от страна на осиновителя за детето“, аргументира се министър Захариева. Изискването за максимална 50 годишна разлика между кандидат-осиновителя и детето няма да важи, когато съпруг осиновява рожденото дете на своя съпруг, когато осиновяването се извършва едновременно от двама съпрузи и само за единия от тях разликата е налице, при осиновяване от баба, дядо или  от роднина по съребрена линия от трета степен.
С проекта се предлагат да се учредява настойничество, съответно попечителство на непридружени малолетни/непълнолетни чужденци, които са на територията на Република България, с оглед увеличаващата се бежанска вълна през страната.
Предвиждат се и промени, чиято цел е подобряването, облекчаването и ускоряването на процедурата за националните осиновявания.   „Вместо 28-те регионални съвета по осиновяване, ще се създаде Национален съвет. Той ще заседава най-малко три пъти месечно и ще се председателства от заместник-министър на труда и социалната политика“, посочи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Създаването на един съвет на национално ниво ще ускори разглеждането на досиетата на вписаните деца и определянето на подходящи осиновяващи за тях.
Русинова допълни, че след осъществяването на промяната всеки кандидат-осиновител ще подава едно заявление, с което ще има възможност да осинови дете от цялата страна.  В момента за тази цел той трябва да изпрати документи до всички 28 регионални съвета.
Министър Русинова съобщи, че ще се облекчи и комуникацията между кандидат- осиновителите и службите, като се въведат стандартизирани документи, които ще се въвеждат в електронната система на Агенцията за социално подпомагане. Предложените промени предвиждат да се създадат и единни национални регистри за кандидат-осиновители и за децата, вписани за осиновяване.
Вписването в двата регистъра ще се осъществява от МТСП, въз основа на заповеди на директора на дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Досиетата ще се разглеждат само от един орган, като подборът ще се прави измежду всички подходящи осиновяващи, а не само измежду тези, вписани в един регионален регистър.
Ще се разширят и възможностите за подкрепа на кандидат-осиновителите, осиновителите и децата преди, по време и след осиновяването. „Те ще могат да ползват цялата мрежа от социални услуги за деца и семейства“, каза Русинова.
„През последните три-четири години благодарение на активната работа между държавата, местната власт и неправителствените организации са предотвратени над 10 хиляди случая на изоставяне на деца“,  подчерта министър Русинова. Тя допълни, че МТСП продължава да развива и приемната грижа, като към края на юни около 2400 деца са настанени в приемни семейства.
Разширява се възможността за оспорване на припознаването,  с цел за да ограничат все по-масовото заобикаляне на осиновяване, дори трафик и търговия с деца. Преди вписването на припознаването се създава се възможност то да се оспори, освен от родителя или навършилото четиринадесет години дете и от дирекция „Социално подпомагане“ с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние в тримесечен срок от съобщението. А в едногодишен срок от вписването се предлага възможността то да бъде оспорено по съдебен ред не само от прокурора, но и от всяко лице, което има правен интерес, като се предвижда задължителното съединяване с иск за установяване на произход, за да се осигурят гаранции за интереса на детето и да се поставят граници на интересите на третите лица.

Източник: Министерство на правосъдието

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top