Паркиране на тротоар – какво ни позволява законът?

Паркиране на тротоар – какво ни позволява законът?

Comments Off on Паркиране на тротоар – какво ни позволява законът?

jurist.bg

Напоследък става доста модерно да вървят по улиците инспектори от определена община и по свой собствен начин да тълкуват разпоредби за паркиране и в резултат на това да съставят констативен протокол за извършено нарушение, което да поставят под чистачката на определен автомобил и го смятат за връчен на нарушителя. И в никакъв случай това не се отнася до изрично забранените за паркиране места, които са определени в чл. 98 на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. В случая става въпрос за паркиране пред блока, на обособени места или казано с други думи  – тротоарът е толкова голям, че спокойно живущите могат да паркират на него и с това да не затрудняват  преминаващите пешеходци.

 Чл. 98 ал. 2 т. 2 от ЗДвП изрично забранява паркирането на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях. В цитираната разпоредба има условие – съответното моторно превозно средство следва да затруднява достъпа до жилищни сгради и гаражи. Като погледнем от другата страна следва, че паркирането на тротоара е позволено стига да не пречи на достъпа до жилищни сгради и гаражи.

Законът за устройство на територията /ЗУТ/ в чл. 22 ал. 2 урежда, че площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра.  Няма изрично разделяне на площите между сгради на тротоари и улици, което допълнително потвърждава, че стига да се спазят изискванията за паркиране на тротоара, няма изрична забрана. Освен това чл. 94 ал. 3 от ЗДвП указва, че се допуска престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Можем да обобщим отново, че паркирането на тротоара е позволено, стига да не затруднява достъпа до жилищни сгради и гаражи, моторните превозни средства да тежат до 2,5 тона и местата за паркиране да са определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

За да установим кой е собственик на пътя е нужно да разгледаме Закона за пътищата /ЗП/. Пътищата са публична и частна собственост съгласно чл. 8 от ЗП. Републиканските пътища са изключителна държавна собственост. Общинските пътища са публична общинска собственост, следователно собственик на пътищата в града е съответната община, а управлението на пътищата в съответната община е възложено на кмета на общината – чл. 19 ал. 1 т. 2 от Закона за пътищата. Да вземем за пример Столична община, тъй като е най-голяма по брой население. Столичният общински съвет е приел НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община. Съгласно чл. 46 ал. 1 т. 2 от Наредбата на  паркирането е забранено на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях. Това отново е потвърждение на горното твърдение, че не може да се паркира на тротоар, ако това е непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи. Съгласно чл. 47 на същата Наредба по изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.

С оглед на гореизложеното можем да направим заключение, че паркирането на тротоара е разрешено, стига автомобилът Ви да тежи до 2,5 тона, да има не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците и да не е непосредствена близост до вход или гараж. Направената справка ни показва, че обикалящите инспектори, които решават, че не може да се паркира на тротоар, незаконосъобразно тълкуват разпоредбите, на които основават своите констативни протоколи за извършено нарушение. Съвсем отделен е въпросът, че не могат да се счетат за връчени констативни протоколи, които са под чистачката на автомобила Ви.

Имайте предвид, че Ваше право е да обжалвате всеки един незаконосъобразен акт. В случай, че имате нужда от помощ, можете да се обърнете към екипът на Jurist.bg –  www.jurist.bg

Ако Ви е допаднала статията, можете да следите новините ни и на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/JuristBG-1600472243498678/

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top