Подаване на данъчна декларация от физически лица

Подаване на данъчна декларация от физически лица

Comments Off on Подаване на данъчна декларация от физически лица

Кой трябва да подаде декларация за доходите?

1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

  • получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
  • иска да ползва данъчни облекчения;
  • лице, което е плащало патентен данък;
  • лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.
  • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
  • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Пример: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси; реализирате облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и т. н. Декларация подавате и ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и да получавате само доходи по трудово правоотношение.

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

ВНИМАНИЕ: Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация и придобитите през годината необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1-28 от ЗДДФЛ, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Тези доходи не подлежат на задължително деклариране, а се описват само по желание на местното физическо лице в Приложение № 13 на годишната данъчна декларация.

Не се подава годишна данъчна декларация:

  • за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
  • ако се получават само доходи от трудов договор;
  • за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

Срокът за подаване на декларация за доходи, придобити през 2017 г., е  30 април 2018 година.

 

 

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top