Акционерно дружество

Jurist.BG Ви съветва да се свържете с екипа ни при учредяване на Акционерно дружество.

За да регистрираме Вашето Акционерно дружество е необходимо да ни изпратите следните данни:

  • Наименование на фирмата, както и начин на изписване на чужд език
  • Седалище и адрес на управление
  • Предмет на дейност
  • Името и ЕГН на лицата, представляващи дружеството, а в случаите, когато представител е юридическо лице – и името и ЕГН на лицата, представляващи юридическото лице – представител
  • Начин на представляване – заедно, поотделно или по друг начин, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява
  • Името и ЕГН, съответно фирмата и ЕИК на членовете на Съвета на директорите, както и мандат;
  • Името и ЕГН, съответно фирмата и ЕИК на членовете на Управителния съвет
  • При учредяване на еднолично акционерно дружество името и ЕГН, съответно фирмата и ЕИК на едноличния собственик на капитала
  • Размер на капитала (минимумът е 50 000 лева, като при учредяване може да бъде внесен минимум 25% от него)
  • Телефон и електронна поща за обратна връзка

Jurist.BG ще направи всичко необходимо за регистрацията на Вашето Акционерно дружество.

 

Какво е “Акционерно дружество”?

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top