Какво е “ЕООД”?

Едноличното ООД е разновидност на дружеството с ограничена отговорност (ООД), но за разлика от него се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Едноличното ООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 2 лева. За образуването на ЕООД се съставя учредителен акт. Той трябва да съдържа определени реквизити съгласно Търговския закон. Когато капиталът на ООД принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението “еднолично ООД”. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.


← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top