Събирателно дружество

Събирателно дружество се учредява от две или повече лица, т.е. то не може да е еднолично, като учредители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

За да регистрираме Вашето Събирателно дружество е необходимо да ни изпратите следните данни:

  • Наименование на фирмата – на български и чужд език
  • Седалище и адрес на управление
  • Предмет на дейност
  • Лице, на което е възложено управлението, в което се посочват името и ЕГН, съответно фирмата и ЕИК на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да управляват дружеството, когато управлението е възложено на един или няколко съдружници
  • Начин на управление, в което се отбелязва начинът на управление (“заедно”, “поотделно” или “по друг начин”, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява)
  • Представител, в което се посочват името и ЕГН, съответно фирмата и ЕИК, на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството (когато представляването е възложено на един или няколко съдружници)
  • Начин на представляване, в което се отбелязва начинът на представляване (“заедно”, “поотделно” или “по друг начин”, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява)
  • Телефон и електронна поща за обратна връзка

Jurist.BG ще направи всичко останало за регистрацията на Вашето дружество!

Какво е “Събирателно дружество”?

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top