Брачен договор

Новият Семеен кодекс, в сила от 01.10.2009 г. урежда по нов начин имуществените отношения между мъжа и жената като брачни партньори. Брачният договор е писмено споразумение между бъдещи или настоящи съпрузи, който определя и изяснява имуществените отношения помежду им по време на брака и при евентуалното му прекратяване. Брачният договор може да бъде сключен както преди брака, така и по време на брака. Страните имат свобода на избора при сключване, но трябва да се съобразят с разпоредбите на действащото законодателство и добрите нрави. Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържание и подписи, но ако с него се прехвърля право на собственост, или вещно право върху недвижим имот, договорът се заверява от съответния нотариус по местонахождение на имота. Брачният договор може да се изменя, прекратява и разваля.

Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществените отношения между страните като:

  • правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака
  • правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака
  • начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище
  • участието на страните в разходите и задълженията
  • имуществените последици при развод
  • издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод
  • издръжката на децата от брака

Jurist.BG предлага консултиране на своите клиенти относно основните уговорки, съдържащи се в брачния договор, както и неговото изготвянето и последващо изменение.

В случай, че имате нужда от съвет, консултация, изготвяне или изменение на брачен договор,  свържете се с нас.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top