Какво е “Търговска марка”?

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Марките могат да бъдат: търговска марка, марка за услуги, колективна и сертификатна. Търговската марка е знак за отличаване на стоки. Тази марка може да е притежание съвместно на две или повече лица, като разпореждането с нея се осъществява със съгласието на всички притежатели. Регистрацията на марка се прави с цел получаване на изключително право върху нея на територията на Република България. С регистрирането на марката се признава правото на изключителното ù използване за срок от 10 години (от датата на подаване на заявката) на територията на страната. Изключителното право включва правото на притежателя ù да я използва и да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват марката в търговската си дейност.

Ако е необходима регистрация в други страни, тя следва да се извърши по реда на международната регистрация, в случай, че е необходима марка, която да има действие на територията на целия Европейски съюз, необходима е регистрация на марка на Общността.

← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top