Фирми без дейност през 2018 г. – какво трябва да знаем?

Фирми без дейност през 2018 г. – какво трябва да знаем?

Comments Off on Фирми без дейност през 2018 г. – какво трябва да знаем?

Съгласно Закона за счетоводството /ЗСч/, предприятия, които не са осъществявали дейност през предходната година, имат задължението да подадат в Агенция по вписванията до 31.03.2019г. декларация за липса на дейност.

В допълнителните разпоредби на ЗСч се дава дефениция кои предприятия се категоризират без дейност:

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

В Търговсия регистър се подават следните документи:

  • Заявление по образец съгласно приложение Г2 или  Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)
  • Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);
  • Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

От Агенция по вписванията допълнително уточняват, че предвид липсата на представен годишен финансов отчет, заявител не може да бъде лице по чл. 15, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ – съставител на финансов отчет, а представляващият или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата.

За обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи държавна такса.

При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса.

Можете да изтеглите примерна бланка на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството от тук: Декларация по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството

Jurist.bg може да подаде вместо Вас документи за липса на дейност на Вашето дружество.  Необходимо е да се свържете с нас на посочените телефони за контакт или да изпратите мейл на office@jurist.bg  с данни за дружеството без дейност, което представлявате.

Цена на услугата: 50.00 лв с включен ДДС

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top