Какво е “ЮЛНЦ”?

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са всички неправителствени оргазнизации – фондации и сдружения. За учредяване на сдружение е достатъчно да е налице минимално необходимият брой учредители (от 3 до 7 или повече лица). За учредяване на фондация е достатъчно да има и едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. Но задължително учредителят трябва да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).

При своето учредяване трябва да се определи организацията в частна или в обществена полза ще бъде. Определянето се извършва в устава или в учредителния акт и се вписва в съдебния регистър. ЮЛНЦ в частна полза може да промени своя статут и да се определи в обществена полза, но обратното е невъзможно. ЮЛНЦ в обществена полза получават данъчни облекчения от държавата и възможност да стопанисват при по-лек режим държавни и общински имоти.
Сдружение на собствениците за усвояване на средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се регистрират съгласно закона за управление на етажната собственост. Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Общината. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ. По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради.


← назад

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top