Данъчно право

Jurist.BG предлага:

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Данъчно представителство пред органите на НАП в хода на ревизия или при извършване на насрещни проверки.
 • Проучване на ревизионни доклади и актове на администрацията и експертна оценка на констатациите и на определените данъчни задължения.
 • Становище на възможностите за защита с оглед конкретната отчетност и документиране при клиента и експертни аргументи, които могат да се използват от клиента за защита срещу актовете.
 • Предварителна оценка на имуществото, годно да послужи за обезпечение на задълженията за спиране на принудителното им събиране
 • Анализ на отказите за разсрочване и отсрочване на данъчните задължения и коментиране на възможните аргументи и обосновки във връзка с обжалването им.
 • Административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове, издадени от органите на НАП.
 • Административно и съдебно обжалване на актове, с които е отказано връщане на недължимо платени данъчни задължения.
 • Процесуално представителство пред компетентния съд за обжалване на съответния акт.

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ

 • Консултации по конкретни въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци, данъци при източника, сделки между свързани лица и по конкретните данъчни процедури
 • Прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на необходимите искания до съответните органи за прилагането им.
 • Консултиране на схеми за осъществяване на различни дейности и сделки.
 • Обща регистрация и регистрация за отделни видове данъци или данъчни режими, включително при осъществяване на дейност на чуждестранно дружество в България чрез място на стопанска дейност и чрез акредитиран представител.
 • Оформяне на декларации, представителство пред органите по приходите, включително в хода на извършвани проверки и ревизии. Помощ при попълване на данъчни и други декларации.
 • Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания.

За повече информация и съдействие по конкретен казус, свържете се с нас.

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top