Юридически лица с нестопанска цел

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са всички неправителствени оргазнизации (НПО) – фондации, сдружения, асоциации, спортни клубове и други.

Създава се регистър на ЮЛНЦ като част от търговския регистър определен като обща електронна база  данни. 

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Пререгистрацията ще се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, издадено след датата на влизането в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Сдруженията или фондациите представят вписания в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния си представител.  Съдът по регистрацията издава удостоверенията в тридневен срок от поискването и незабавно служебно ги изпраща на Агенцията по вписванията. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.

За да пререгистритаме Вашата организация, свържете се с нас.

  • сдружение
  • фондация
  • сдружение на собственици

Какво е “ЮЛНЦ”?

Станете наш приятел и ни харесайте
Потърсете информация за вашия казус или консултация

Back to Top